แบบทดสอบเรื่อง การสื่อสารข้อมูล ม.4

แบบทดสอบเรื่อง การสื่ออสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 ข้อ

// <![CDATA[
var speechstr='"';
var A1= new String
var A2= new String
var A3= new String
var A4= new String
var A5= new String
var A6= new String
var A7= new String
var A8= new String
var A9= new String
var A10= new String
var A11= new String
var A12= new String
var A13= new String
var A14= new String
var A15= new String
var A16= new String
var A17= new String
var A18= new String
var A19= new String
var A20= new String
var A21= new String
var A22= new String
var A23= new String
var A24= new String
var A25= new String
var A26= new String
var A27= new String
var A28= new String
var A29= new String
var A30= new String
var A31= new String
var A32= new String
var A33= new String
var A34= new String
var A35= new String
var A36= new String
var A37= new String
var A38= new String
var A39= new String
var A40= new String
var CkAns=0

function MarkAnswers()
{
var i=0
t=40
info="toolbarno,location=no,directories=no,directories=no,status=no,menubar=no,height=400,width=400,"
info+="scrollbars=yes,resizable=yes"
Answers=window.open("","msgWindow",info)
Answers.opener=window;
Answers.name="opener";
Answers.document.clear;
Answers.document.write("ตรวจคำตอบ…”);
CkAns=CkAns+1;
if (A1.toLowerCase()==”1″)
{
i=i+1;
}
if (A2.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A3.toLowerCase()==”3″)
{
i=i+1;
}
if (A4.toLowerCase()==”2″)
{
i=i+1;
}
if (A5.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A6.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A7.toLowerCase()==”1″)
{
i=i+1;
}
if (A8.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A9.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A10.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A11.toLowerCase()==”3″)
{
i=i+1;
}
if (A12.toLowerCase()==”1″)
{
i=i+1;
}
if (A13.toLowerCase()==”2″)
{
i=i+1;
}
if (A14.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A15.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A16.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A17.toLowerCase()==”3″)
{
i=i+1;
}
if (A18.toLowerCase()==”3″)
{
i=i+1;
}
if (A19.toLowerCase()==”3″)
{
i=i+1;
}
if (A20.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A21.toLowerCase()==”2″)
{
i=i+1;
}
if (A22.toLowerCase()==”3″)
{
i=i+1;
}
if (A23.toLowerCase()==”1″)
{
i=i+1;
}
if (A24.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A25.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A26.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A27.toLowerCase()==”2″)
{
i=i+1;
}
if (A28.toLowerCase()==”3″)
{
i=i+1;
}
if (A29.toLowerCase()==”2″)
{
i=i+1;
}
if (A30.toLowerCase()==”3″)
{
i=i+1;
}
if (A31.toLowerCase()==”3″)
{
i=i+1;
}
if (A32.toLowerCase()==”2″)
{
i=i+1;
}
if (A33.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A34.toLowerCase()==”1″)
{
i=i+1;
}
if (A35.toLowerCase()==”3″)
{
i=i+1;
}
if (A36.toLowerCase()==”3″)
{
i=i+1;
}
if (A37.toLowerCase()==”1″)
{
i=i+1;
}
if (A38.toLowerCase()==”2″)
{
i=i+1;
}
if (A39.toLowerCase()==”4″)
{
i=i+1;
}
if (A40.toLowerCase()==”2″)
{
i=i+1;
}
Answers.document.write(“”);
Answers.document.write(”

ตรวจคำตอบ…ครั้งที่ “+CkAns.toString()+”

“);
Answers.document.write(”

คุณได้คะแนน “+i.toString()+” / “+t.toString()+”

“);
var currentGrade=new String
var currentComment=new String
currentGrade=””
currentComment=””
if (i>=0)
{
currentGrade=”F”;
currentComment=” แย่จังทำไม่ได้เลย !”;
}
if (i>=5)
{
currentGrade=”D”;
currentComment=” ทำได้น้อยมาก ควรปรับปรุง”;
}
if (i>=6)
{
currentGrade=”C”;
currentComment=” ทำได้ไม่เลวเลย อยู่ในระดับพอใช้”;
}
if (i>=7)
{
currentGrade=”B”;
currentComment=” อยู่ในระดับดีมาก !”;
}
if (i>=8)
{
currentGrade=”A”;
currentComment=” เก่งมากคุณยอดเยี่ยมที่สุด !”;
}
Answers.document.write(”

คุณได้ระดับคะแนน “+currentGrade+currentComment+”

“);
Answers.document.write(‘

‘);
Answers.document.write(‘

http://www.kr.ac.th

‘);
}
// ]]>

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (รหัส ง 31102) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง การสื่ออสารข้อมูล จำนวน 40 ข้อ

โดย ครูเรณู หลวงคลัง

คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)

การสื่อสารโดยใช้ รหัส จุด และขีด จากเครื่องเคาะ เรียกว่า

   
รหัส มอร์ส

   
รหัส โค๊ด

   
รหัสบิต

   
รหัสไบต์


ข้อที่ 2)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน

   โทรทัศน์

   โทรศัพท์

   โทรเลข

   วิทยุสื่อสาร


ข้อที่ 3)

ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

   

ฮับ

   
วิทยุสื่อสาร

   
โปรโตคอล

   
สื่อโทรคมนาคม


ข้อที่ 4)
โดยทั่วไปการสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญ ยกเว้นข้อใด

   ผู้ส่งข้อมูล

   บุรุษไปรษณีย์

   ข้อมูล

   ผู้รับข้อมูล


ข้อที่ 5)

สื่อกลางในข้อใดสามรถส่งสัญญาณได้อย่างรวดเร็วที่สุด

   
สาย UTP

   
สาย STP

   
สายโคแอ็กเชียล

   
สายเส่นใยแก้วนำแสง


ข้อที่ 6)
การติดต่อสื่อสารข้อใด ที่ไม่นิยมทำได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   ภาพนิ่ง

   ข้อความ

   เสียง

   ภาษามือ


ข้อที่ 7)
ระบบเครือข่ายต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อพ่วงกัน ตั้งแต่กี่เครื่องขึ้นไป

   2 เครื่อง

   3 เครื่อง

   4 เครื่อง

   5 เครื่อง


ข้อที่ 8)
ตัวกลางที่ใช้เชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายเรียกว่า

   สายไฟ

   สายเครือข่าย

   โมเด็ม

   การ์ดแลน


ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ใช่การบริการ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   จดหมายอิเล็คทรอนิคส์

   การสนทนา

   การแบ่งปันข้อมูล

   การส่งสินค้า


ข้อที่ 10)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารได้ระยะทางเท่าใด

   ประเทศต่อประเทศ

   ทวีปต่อทวีป

   ซีกโลกต่อซีกโลก

   ไม่จำกัดระยะทาง


ข้อที่ 11)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในข้อใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

   อินทราเน็ต

   แลน

   
อินเทอร์เน็ต

   แมน


ข้อที่ 12)

เครือข่ายภายในตัวอาคาร มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร

   แลน

   แวน

   แมน

   อินเตอร์เน็ต


ข้อที่ 13)

สายสื่อกลางในข้อใดไม่มีฉนวนหุ้ม

   
สาย FTP

   
สาย UTP

   
สาย STP

   
สาย Coxa


ข้อที่ 14)
การ์ดเครือข่ายทำหน้าที่อย่างไร

   ส่งสัญญาณ

   รับสัญญาณ

   แปลงสัญญาณ

   รับและส่งสัญญาณ


ข้อที่ 15)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด

   การรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์

   การนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารมาต่อกันมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป

   การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย

   การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่อง ขึ้นไปเชื่อมต่อผ่านสื่อในการสื่อสารข้อมูล


ข้อที่ 16)
ข้อใดคือประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

   ช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำ

   ลดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่สิ้นเปลือง

   ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 17)
นักเรียนใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารอย่างไร

   พิมพ์รายงาน

   นำเสนอผลงาน

   ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

   เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ข้อที่ 18)
ข้อใดให้ความหมายของคำว่าการสื่อสารข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด

   การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน

   การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุด

   การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์สื่อสารต่างๆผ่านสื่อนำข้อมูล

   การรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์สื่อสารด้วยชนิดต่างๆ


ข้อที่ 19)
Modem ทำหน้าที่อะไร

   แปลงสัญญาณ Analog จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น Digital ได้อย่างเดียว

   แปลงสัญญาณ Digital จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น Analogได้อย่างเดียว

   แปลงสัญญาณ Digital จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น Analog และรับสัญญาณ Analog แปลงเป็น Digital

   แปลงสัญญาณ Analog จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น Digital และรับสัญญาณ Digital แปลงเป็น Analog


ข้อที่ 20)

อุปกรณ์การสื่อสารในข้อใด สามารถลดอุปสรรค์ทางภูมิศาสตร์

   
เสารับ ส่ง สัญญาณ

   
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

   
เราท์เตอร์

   
ดาวเทียม


ข้อที่ 21)
ชนิดของสัญญาณ มีกี่ชนิด

   1 ชนิด

   2 ชนิด

   3 ชนิด

   4 ชนิด


ข้อที่ 22)
ลักษณะการสื่อสารข้อมูลมีกี่รูปแบบ

   1 รูปแบบ

   2 รูปแบบ

   3 รูปแบบ

   4 รูปแบบ


ข้อที่ 23)
การฟังวิทยุเป็นการสื่อสารลักษณะใด

   สื่อสารทิศทางเดียว

   สื่อกึ่งทิศทางเดียว

   สื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง

   สื่อสารแบบสองทิศทาง


ข้อที่ 24)
การสื่อสารแบบใดมีลักษณะการสื่อสาแบบเดียวกับการฟังวิทยุ

   การดูโทรทัศน์

   การส่งจดหมาย

   การอ่านหนังสือพิมพ์

   ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 25)
ข้อใดเป็นการสื่อสารที่ใช้ลักษณะการสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง

   การคุยผ่านทาง Facebook

   การคุยโทรศัพท์

   การส่งโทรเลข/จดหมาย

   การใช้วิทยุสื่อสารของตำรวจ


ข้อที่ 26)
การสนทนาทางอินเตอร์เน็ตเป็นลักษณะการสื่อสารแบบใด

   ทิศทางเดียว

   กึ่งทิศทางเดียว

   กึ่งสองทิศทาง

   สองทิศทาง


ข้อที่ 27)
ข้อใดเป็นการส่งสัญญาณแบบทิศทางเดียว

   อดิเทพคุยโทรศัพท์กับแพรวา

   นภัทรฟังวิทยุทุกวัน

   ธนฤตใช้วิทยุสื่อสาร

   ณัฐณิชาใช้โทรศัพท์มือถือเล่น Chat


ข้อที่ 28)
ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

    เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน

   เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน

   เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

   เพื่อใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน


ข้อที่ 29)
ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

   คีมเข้าหัว

   ไขควง

   สายสัญญาณ

   หัว RJ 45


ข้อที่ 30)
สายสัญญาณตีเกลียวคู่มีกี่เส้น

   4

   6

   8

   10


ข้อที่ 31)

Access Poit ทำหน้าที่อะไร

   
เชื่อมต่อคู่สัญญาณ

   
เปลี่ยนแปลงทิศทางในการส่งข้อมูล

   
กระจายสัญญาณ

   
ความความแรงของสัญญาณ


ข้อที่ 32)

สายสัญญาณในข้อใด มีชนวนหุ้ม

   
สาย UTP

   
สาย STP

   
สาย FTP

   
สาย Coax


ข้อที่ 33)
คีมเข้าหัวทำหน้าที่อย่างไ

   ตัดสายเครือข่าย

   บีบย้ำเข้าหัว RJ 45

   บีบย้ำเข้าหัว RJ 11

   ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 34)
การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างกรุ๊ปเครือข่ายโดยใช้สวิทชิ่งฮับ ต่อสายแบบใด

   แบบชนิดตรง

   แบบชนิดไขว้

   แบบวงแหวน

   แบบตาข่าย


ข้อที่ 35)
เว็บไซต์ยอดนิยมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลคือ

   www.yahoo.com

   www.sanook.com

   www.google.com

   www.msn.com


ข้อที่ 36)
ในโปรแกรมการรับส่ง E-mail ช่อง To มีไว้สำหรับทำอะไร

   ใส่หัวเรื่องของจดหมาย

   ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E–mail

   ใส่ E-mail Address ของผู้รับสำเนา

   ใส่ E-mail Address ของผู้รับ


ข้อที่ 37)
ข้อมูลที่พบในอินเตอร์เน็ต ข้อใดเป็นข้อมูลกราฟิก

   วีดีโอ

   ข้อความ

   ข้อความวิ่ง

   เสียง


ข้อที่ 38)
ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร

   ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับ

   ใส่หัวเรื่องของจดหมาย

    ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E–mail

   ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1 ชื่อ


ข้อที่ 39)
บริการใดบนอินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง

   การสืบค้นข้อมูลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ

   การคัดลอกข้อมูลเรื่องการขยายพันธุ์พืช

   การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว

   การลงทะเบียนเพื่อสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


ข้อที่ 40)
ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต

   ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

   ต้องไม่แสดงข้อคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต

   ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่

   ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์


Advertisements